>תנאי שימוש באתר
תנאי שימוש באתר הגשמה 2019-01-03T18:16:15+00:00

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

חברת קרן הגשמה בע"מ ("הגשמה") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה ("האתר") על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה ובכדי לאפשר קשר עימה. באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים להשקעות קיימות או פוטנציאליות שנבדקו או נבדקות על ידי הגשמה. הגשמה מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש") בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה ולפני רישום במאגר הגשמה. המשך השימוש שלך באתר ו/או הרישום במאגר החברים של הגשמה ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות המפורטים.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי

המסמכים המופיעים באתר הגשמה או אשר מופצים על ידי הגשמה נועדו לסקור באופן כללי את פעילותה של הגשמה, את דרך התנהלותה והשקעות המוצגות על ידה לחברים הרשומים במאגר הגשמה.

אין לראות במסמכים שבאתר הגשמה או במסמכים המופצים על ידי הגשמה משום סקירה ממצה וכוללת של הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על הגשמה ו/או על היחסים בינה לבין המשקיעים הרשומים בהגשמה ו/או אלו שישקיעו בתאגידים שייוסדו לצורך ביצוע השקעות ו/או בקשר לפעילות התאגידים בהן יבוצעו השקעות על ידי המשקיעים.

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתכתובת עם החברים במאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של הגשמה או של צדדים שלישיים. הגשמה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הגשמה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. הגשמה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי הגשמה אלא בידי גורמים אחרים. הגשמה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. ייתכן כי באתרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הגשמה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. כן אין הגשמה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. הגשמה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

הגשמה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.

הגשמה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הגשמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כמו כן, הגשמה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לשנות, לעדכן ו/או לתקן את תנאי השימוש, את המסמכים המופיעים באתר הגשמה או שיופצו על ידה למשקיעים, או בכל מסמך עתידי שישלח בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהגשמה, לפי המוקדם.

לחזרה למעלה

אופן הפעילות וההצטרפות למאגר

על כל מי ששוקל ביצוע השקעה החובה לבחון ולשקול היטב, בעצמו ובאמצעות יועצים מקצועיים מטעמו, לפני נטילת התחייבות לביצוע השקעה, את הסיכונים הכרוכים בהשקעה. יובהר כי כל משקיע חייב להביא בחשבון כי בביצוע השקעות קיימים סיכונים והוא לא יוכל לבוא בכל דרישה או טענה אל הגשמה, אם וככל שסיכונים אלו יתממשו והשקעתו לא תעלה יפה, לא תניב רווחים כמצופה או אף תגרום להפסדים חלקיים או של מלוא השקעתו.

הגשמה אינה מוכרת יחידות להשתתפות בהגשמה ואין לראות במסמכים המופיעים באתר הגשמה או אשר מופצים על ידי הגשמה מעת לעת משום הצעה או שידול לרכישת יחידות ההשתתפות בהגשמה. כמו כן, אין לראות במידע שבאתר הגשמה או אשר מופץ על ידי הגשמה, ובכלל זה הצגת השקעות אפשריות, משום הזמנה לביצוע השקעות בתאגיד כלשהו או להענקת מימון לתאגיד כלשהו. המידע והמסמכים המופיעים באתר הגשמה או אשר מופצים על ידי הגשמה לצורך הצגת השקעות אפשריות אינם בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

מתכונת הפעילות העקרונית לפעילות הגשמה מפורטת בתרשים הזרימה העקרוני של מהלך ההשקעה, אולם יובהר כי הגשמה רשאית, לפי שיקול דעתה, להתנהל באופן שונה מהאמור בתרשים. בהתאם לאמור ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, הגשמה עשויה, מפעם לפעם, לפנות אל חברים המופיעים במאגר המשקיעים הפוטנציאליים של הגשמה ולהציג בפניהם, כולם או חלקם, הצעות השקעה שנבחנות על ידי הגשמה. הגשמה שומרת על זכותה שלא לפנות לכל החברים הכלולים במאגר לצורך הצגת השקעות אפשריות, לבטל או לשנות כל פנייה כאמור, ככל שתבוצע, להגדיל או להפחית את מספר יחידות ההשקעה או את הסכומים שמהווים יחידת השקעה, את תנאי ההתקשרות וכל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ובמידע שיועבר למשקיעים.

כן שומרת לעצמה הגשמה את שיקול הדעת הבלעדי לאשר או לסרב לאשר צירופו של כל גורם למאגר המשקיעים, ולקבל או לדחות הצעת השקעה, כולה או חלקה. מודגש כי הגשמה לא תהיה חייבת לקבל הצעות להשקעה שניתנו על ידי משקיעים בהגשמה, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור תהיה הגשמה רשאית לקבל הצעות ממשקיעים מסוימים ולדחות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט, וכל המבקש להצטרף למאגר המשקיעים מביע בכך הסכמתו לפעילות הגשמה כאמור לעיל.

הגשמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, תקבע את התנאים לפיהם יוכלו המשקיעים הקיימים במאגר הגשמה להציע לבצע השקעות באותן השקעות שיוצגו על ידי הגשמה, ובכלל זה רשאית הגשמה לקבוע סכומים מינימליים ומירביים לכל השקעה, לקבוע את שווי יחידות ההשתתפות השונות אותן יוכלו המשקיעים להציע לרכוש וכיוצא באלה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. כל מידע כאמור יימסר למשקיעים שבמאגר הגשמה בהתייחס לכל השקעה שתוצג, או באופן כללי, לפי החלטת הגשמה. מובהר כי ככלל יחידת ההשקעה הבסיסית שנקבעה היא של 100,000 ₪ לכל משקיע עבור כל השקעה, אולם הגשמה רשאית לקבוע לגבי כל השקעה והשקעה יחידות השקעה בסיסיות שונות מהאמור, כאשר יחידת ההשקעה לגבי כל השקעה תפורט על ידי הגשמה במידע שיוצג לגבי כל השקעה.

המידע הכלול באתר הגשמה או בפרסומיה ובתכתובותיה לא נועד לכלול את כל המידע אשר משקיע פוטנציאלי סביר עשוי להיות מעוניין בקבלתו לצורך ניתוח ביצוע השקעות כלשהן והוא נועד, אך ורק, כדי להציג באופן כללי את הגשמה, את דרך פעולתה העקרונית ואת הדרך שבה ניתן להצטרף, ללא תשלום, למאגר החברים של הגשמה אשר בפניהם, כולם או חלקם, תציג הגשמה מעת לעת אפשרויות השקעה לגביהן יהיו החברים במאגר רשאים להציע כי ברצונם להצטרף להשקעה בתנאים שיסוכמו בין הגשמה לאותם חברים.

בכל השקעה עתידית, ככל שתהיה, על כל משקיע פוטנציאלי לבצע את כל הבדיקות שהוא חפץ לבצע ובביצוע ההשקעה יאשר כל משקיע שקיבל את כל המידע שביקש לקבל וכי ההשקעה מבוצעת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בחינה ושקילה עצמיים ותוך הבאה בחשבון של ההיבטים המיוחדים והספציפיים של אותו משקיע, ומבלי שהיה כל שידול או ייעוץ מאת הגשמה או מי מטעמה באשר לביצוע ההשקעה. בכלל זאת, על המשקיע הפוטנציאלי יהיה לבצע בדיקה של הסיכונים הכרוכים בהחלטת השקעה, וזאת תוך התייחסות להיבטים המיוחדים לאותו משקיע, כמפורט להלן. בלי לגרוע מהאמור, הגשמה עשויה להפנות את המשקיעים לגורמי סיכון שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נכון יהיה לשקול בכל מקרה בכל הצעת השקעה פוטנציאלית. מובן ומובהר כי בדבר לא יהיה כדי לגרוע מחובת המשקיע לבחון בעצמו ולשקול כל גורם סיכון נוסף או אחר הקיים או שיכול להיות קיים בביצוע ההשקעה, ובכלל זה גורמי סיכון הקשורים בהיבטים הספציפיים של המשקיע עצמו.

לחזרה למעלה

  

אין במידע האמור במסמך זה, או בכל מסמך אחר שהגשמה תשלח בקשר עם אפשרות השקעה פוטנציאלית, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, של הגשמה או מי מטעמה, נושאי משרה, סוכנים, עובדים או נציגים של הגשמה ביחס לשלמותו של המידע ולדיוקו או ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או לגבי רווחיותה.

הגשמה מבקשת להבהיר כי כל מסמך שיימסר לחבר במאגר המשקיעים הפוטנציאליים בקשר עם השקעה פוטנציאלית, עשוי לכלול מידע, חוות-דעת וכלים לניתוח מידע, שהתקבלו מגורמים שלישיים, הנחזים כגורמים אשר המידע שנמסר על ידם נכון ומבוסס. עם זאת, הגשמה אינה יכולה להתחייב כי ניתן אכן יהיה להסתמך על המידע, חוות הדעת וכלי הניתוח האמורים, על דיוקם או אמיתותם ואין להתייחס אליהם כמוסמכים ומדויקים. במסירת אותם מסמכים על ידי הגשמה אין משום מצג או התחייבות של הגשמה, במפורש או במשתמע, ביחס לנכונות, דיוק או אמינות המידע הכלול באותם מסמכים.

חלק מהמידע שיימסר לחבר במאגר יכול ושימש כבסיס להנחות ותחזיות שונות צופות פני עתיד הנוגעות לעסקי הגשמה או ההשקעה הנבחנת. התקיימותן של הנחות ותחזיות כאמור אינן בשליטת הגשמה. הגשמה מבהירה כי אלא אם ייכתב במפורש אחרת, לא יבוצעו ביקורות חשבונאית או בדיקות אחרות בלתי תלויות להנחות ולתחזיות כאמור. משקיעים פוטנציאליים נדרשים שלא להסתמך על ההנחות והתחזיות כמנבאות את הביצועים הפוטנציאליים של השקעה. יודגש עוד כי במקרה שבו אחד או יותר מגורמי הסיכון או גורמי אי-הוודאות יתגשם או אם אחת מהנחות הבסיס תתברר כבלתי נכונה או אם יקרו דברים אחרים שלא נחזו לכתחילה כגורמי סיכון, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי. הגשמה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות או ההנחות בהתאם למידע חדש או אירועים עתידיים, כאלה או אחרים, או לספק למשקיעים נגישות לכל מידע נוסף כאמור או לעדכן את המשקיעים לגבי קיומם של גורמי הסיכון לאחר ביצוע ההשקעה.

בנוסף, הגשמה אינה יכולה להעריך את השפעת גורמי הסיכון השונים על השקעה שתבוצע. על המשקיעים הפוטנציאליים בלבד לבחון ביצוע כל השקעה, ככל שתבוצע, בהתחשב בכך שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המצופות או אלו שיוצגו על ידי הגשמה בהתבסס על הערכותיה ותחזיותיה הבלתי מחייבות. יתרה מכך, על כל משקיע להביא בחשבון כי סיכונים חדשים עשויים להתעורר מזמן לזמן, ואין באפשרות הגשמה לחזות אילו סיכונים יתעוררו, באיזה עיתוי יתעוררו ומה תהיה השפעתם על ההשקעות השונות.

יודגש עוד, כי אף אם יצוינו במסגרת הצגת השקעות שונות נתונים לגבי שיעורי הרווחיות האפשריים של ההשקעות, אין באמור משום התחייבות של הגשמה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין או בכלל, והגשמה אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

אין לראות באמור במסמך זה או בכל מסמך שיימסר על ידי הגשמה בקשר עם הצגת אפשרות השקעה, משום ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. לפני ביצוע החלטת השקעה, על המשקיעים הפוטנציאליים ויועציהם השונים לבחון כל השקעה ביסודיות. על כל משקיע פוטנציאלי לבחון בעצמו או להתייעץ עם יועציו באשר לנושאים משפטיים, פיננסיים ומיסויים וכן למכלול הנושאים הקשורים לרכישה, החזקה והעברה של חלק המשקיע בהשקעה. משקיע פוטנציאלי נדרש לבחון ביסודיות, ביחס לארץ אזרחותו, מקום מושבו ומקום עסקיו, את המצב המשפטי הרלוונטי לרכישה, החזקה וסחירות ההשקעה, ובכלל זאת עליו לבחון האם הינו עומד בדרישות המשפטיות הרלבנטיות להשקעה, מהן השלכות המס האפשריות לגביו, כיצד יש ליישם את חוקי ניירות הערך לגביו, מהן המגבלות החלות על פעולות אלו וכן האם נדרשת הסכמה ממשלתית או כל הסכמה אחרת לביצוע הפעולות.

הזכויות שיוקנו לכל משקיע בקשר לכל השקעה יפורטו בהסכם בין השותפים המוגבלים בקרן לבין השותף הכללי (בהנחה שההשקעה תבוצע במתכונת של שותפות, ובהתאמה בכל מבנה התאגדות אחר).

משקיעים פוטנציאליים נדרשים לבחון ביסודיות את הסכמי ההשקעה קודם חתימתם. אם מי מהתנאים האמורים בהסכמי ההשקעה נוגד או אינו עולה בקנה אחד עם המידע האמור במסמך זה, בחוברת המצורפת או בכל מסמך שיימסר בקשר עם השקעה פוטנציאלית שתבחן, יחולו התנאים האמורים בהסכמי ההשקעה.

בהגשת בקשתו להצטרף למאגר המשקיעים של הגשמה וכן בהגשת כל הצעה להצטרף לכל השקעה ספציפית שתוצג על ידי הגשמה, אם תוצג, מצהיר ומתחייב כל המבקש או המציע, לפי העניין, כי הוא מבין את כל התנאים המופיעים במסמך זה והחלים על פעילות הגשמה ומסכים להם.

לחזרה למעלה
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};