מניפת השקעות נדל״ן בישראל – CoFundIL1

מניפת השקעות נדל״ן בישראל – CoFundIL1 הגשמה 2020-08-19T12:58:31+00:00

Project Description

אחרי עשר שנות פעילות בענף (לרבות נסיון במשברים קודמים) ולאור ניתוח השלכות המשבר הנוכחי על הפעילות בשוק הנדל"ן, קרן הגשמה גאה להציג הזדמנות השקעה ייחודית:

קרן השקעות שמטרתה מתן מימון למגוון פרוייקטים של נדל"ן בישראל ונבנית בימים אלו על ידי צוות מקצועי, שהוקצה במיוחד למטרה זו. זהו אפיק השקעה המותאם למציאות הכלכלית החדשה, ונועד כדי למקסם את ההזדמנויות החריגות שנוצרו בשוק הנדל"ן הישראלי!

על מנת לייצר פיזור של סכום ההשקעה, תבחן הקרן פרוייקטים מסוגים שונים, כגון: יזמות נדל"ן, נדל"ן מניב, הלוואות כנגד שעבוד מלאי דירות ועוד (הקרן תכלול 3 השקעות שונות ושני יזמים שונים לכל הפחות).

התמהיל הסופי בקרן יקבע בהתאם להזדמנויות הטובות ביותר שנאתר בשוק.

חשוב להדגיש: אנו מצויים בתקופה שונה מכל מה שהכרנו עד היום, לכן מדובר בהזדמנות השקעה המקפלת בתוכה פוטנציאל יוצא דופן!

מתוך בטחון מלא בפוטנציאל קרן CoFundIL והפרויקטים הנבחרים אליה בקפידה יתרה, תדחה הגשמה את דמי ההצלחה שלה, עד להשגת ריבית מסוימת למשקיעים!

* יובהר כי מדובר במדיניות בלבד ואין בה הבטחה כי למשקיעים אכן תהיה ריבית מינמלית או ריבית כלל

מהות הקרן: מניפת השקעות נדל״ן בישראל

סכום ההשקעה: החל מ-60,000 ₪

מסגרת הזמן הצפוי של כל אחד מהפרוייקטים בקרן 24-36 חודשים

לצפיה במצגת
הגיוס הושלם!

מלאו פרטיכם ותוכלו לקבל פרטים לגבי קרן קופאנד ישראל ללא עלות וללא התחייבות:


אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל

מלאו פרטיכם ותוכלו לקבל פרטים לגבי קרן קופאנד ללא עלות וללא התחייבות:


אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
שדה חובה*

המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי. המידע לעיל הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה, השותפות או השותף הכללי. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים והוא הצגה עקרונית וכללית בלבד. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותף הכללי ו/או השותפות (הקרן) ו/או הפרויקט וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים עליהם, ואשר אינם מצויים בשליטתם. תוצאות הפרויקטים ו/או השותפות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו לעיל, ואף להגיע לכדי איבוד מלוא כספי ההשקעה. המידע לעיל כפוף לשינויים, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים, לרבות תנאי ההשקעה במלואם ו/או הסכם השותפות; מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת החברה. הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)( 1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת כהצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994 . פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים לשותף הכללי ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המשא ומתן, ייחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 15 א(א) (1) לחוק ניירות ערך ותקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההשקעה בשותפות, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בשותפות ייקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א)א)( 1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי.

$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};