מניפת השקעות נדל"ן בישראל – CofundIL2

מניפת השקעות נדל"ן בישראל – CofundIL2 Hagshama 2020-07-01T10:13:58+03:00

Project Description

קרן קופאנד ישראל הוקמה כדי להוות אפיק השקעה מותאם למציאות הכלכלית החדשה, ושמה לה למטרה לאתר הזדמנויות עסקיות מצוינות.  מהות הקרן: מתן  מימון לפרויקטים של נדל"ן בישראל.

בתוך ימים ספורים הושלם הגיוס לקרן קופאנד הראשונה. לאור הביקוש המסתמן החליטה הגשמה להקים קרן נוספת, המושתתת על עקרונות דומים, ולאפשר למשקיעים נוספים ליהנות מאלטרנטיבת השקעה היודעת לייצר ערך ממשי למשקיע מתקופה ייחודית זו.

כדי לאפשר פיזור חכם של סכום ההשקעה, תכלול הקרן פרויקטים שונים ויזמים שונים. התמהיל הסופי של הפרויקטים בקרן יקבע בהתאם להזדמנויות הטובות ביותר שנאתר בשוק.

זוהי הזדמנות יוצאת דופן השמורה לימים יוצאי דופן!

מהות הקרן: מניפת השקעות נדל״ן בישראל

סכום ההשקעה: החל מ 100,000 ₪

מסגרת הזמן: זמן הפירעון הצפוי של כל הלוואה בקרן – עד 36 חודשים

לצפיה במצגת

צרו עימי קשר לקבלת פרטים נוספים לגבי קרן קופאנד ישראל 2:


  אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל

  מלאו פרטיכם ותוכלו לקבל פרטים לגבי קרן קופאנד ללא עלות וללא התחייבות:


   אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
   שדה חובה*

   המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי. המידע לעיל הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה, השותפות או השותף הכללי. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים והוא הצגה עקרונית וכללית בלבד. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותף הכללי ו/או השותפות (הקרן) ו/או הפרויקט וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים עליהם, ואשר אינם מצויים בשליטתם. תוצאות הפרויקטים ו/או השותפות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו לעיל, ואף להגיע לכדי איבוד מלוא כספי ההשקעה. המידע לעיל כפוף לשינויים, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים, לרבות תנאי ההשקעה במלואם ו/או הסכם השותפות; מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת החברה. הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)( 1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת כהצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994 . פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים לשותף הכללי ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המשא ומתן, ייחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 15 א(א) (1) לחוק ניירות ערך ותקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההשקעה בשותפות, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בשותפות ייקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א)א)( 1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי.