השקעות בנדל"ן בינלאומי החל ב-5,000 דולר – Cofund x

השקעות בנדל"ן בינלאומי החל ב-5,000 דולר – Cofund x Hagshama 2020-06-01T15:39:12+03:00

Project Description

הגיוס להשקעה זו הסתיים, אתם מוזמנים לבחון אחת מההשקעות הפתוחות שלנו.

מהיום, גם לך יש הזמנות להשקיע עם החברה המובילה בישראל להשקעות נדל"ן, בעלת נסיון של מעל 241 פרויקטים בכל העולם מהם 107 פרויקטים שהושלמו (אקזיטים!)

קרן ההשקעות CoFund X מעניקה לך:

 • פיזור השקעות אופטימלי בין מספר השקעות שונות (בכפוף להיקף הגיוס)
 • לפחות 22% תשואה שנתית צפויה על ההון שהשקיע התאגיד (לפני מס) בפרויקט בנייה
 • לפחות 16% תשואה שנתית צפויה על ההון שהשקיע התאגיד  (לפני מס) בהשקעה מניבה
 • אפשרות למכור את השקעתך על פי התנאים המתוארים בתשקיף ובכפוף לאישור השותף הכללי

עכשיו זאת ההזדמנות שלך להצטרף להשקעה כמו הגדולים במשק.

צוות המומחים שלנו עונה עבורכם לשאלות וסוגיות נפוצות

אנו גאים בתהליך הסינון הקפדני שלנו, המתבצע על ידי מחלקת אנליזה, המונה 10 אנליסטים מומחים. מחלקת האנליזה עורכת בדיקת נאותות של היזם ושל ההשקעה המוצעת, הכוללת בדיקת היכולת הכלכלית של היזם, בחינת התוכנית העסקית, בחינת רגישות העסקה והיתכנותה, זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה ועוד. רק השקעות שעמדו בכל הקריטריונים הנוקשים יובאו לאישור ועדת ההשקעות ויוצעו למשקיעים שלנו.

בהקשר זה כדאי לציין, כי להגשמה ניסיון של כמעט עשור בניהול השקעות בנדל"ן ברחבי העולם, ומומחי הנדל"ן של החברה מיומנים בסינון עסקאות ובבקרה עליהן. ברזומה החברה 145 אקזיטים ו-300 השקעות. בהגשמה עובדים כ-100 איש ואנשי המקצוע של החברה כוללים כלכלנים, רואי חשבון, עורכי דין ושמאי מקרקעין.

בהשקעות ריאליות תמיד קיים רכיב של סיכון – אבל השקעה עם הגשמה מצמצמת אותו, בזכות הניסיון רב השנים של הגשמה ומבחר הגנות הנלוות להסכם עם היזם. בין השאר, הגשמה מציעה החזקה בנכס באמצעות תאגידי ביניים, מנגנון "קנס-פרס", ערבות אישית של היזם (לא לתוצאות העסקיות), קדימות בחלוקת הרווחים ועוד.

CoFund Xמביאה איתה שתי בשורות: הראשונה היא האפשרות להשקיע בנדל"ן בינלאומי החל ב-5,000 דולר, והשנייה היא הפיזור – השקעות הקרן יהיו בין מספר פרויקטים (בכפוף לסכום הגיוס). וכך, באמצעות חלוקת השקעות בין פרויקטים שונים, במדינות שונות, תופחת החשיפה לסיכונים  בצורה משמעותית.

בנוסף לכל מה שנכתב כבר, למשקיעים ב-CoFund Xבחודש הראשון מ-20,000 דולר ומעלה יינתנו הטבות בגובה 150 דולר לכל יחידת השקעה של 10,000 דולר, המהוות כ-1.5% מהסכום הכולל. בנוסף לכך, ככל שההשקעה תתבצע במועד מוקדם יותר, כך הכסף שלכם יעבוד יותר זמן ויניב תשואה גבוהה יותר.

הקרן, באמצעות תאגיד ביניים, תחזיק בחברת הנכס (ביחד עם היזם). משקיעי הגשמה יחזיקו יחידות השתתפות בקרן שהינה שותפות מוגבלת האמריקאית – כל משקיע בהתאם לגובה השקעתו.

לא, זה אחד מיתרונות ההשקעה ב-CoFund X- אין צורך בהגשת דוחות מס בארה"ב.

מתחילת ההשקעה:

המנגנון הראשון מאפשר למשקיעים להודיע להגשמה שהם מעוניינים למכור את השקעתם:

בכפוף לכל דין, משקיע ("מחזיק") המבקש להעביר כל או חלק מיחידותיו, ובזאת בתנאי שחלפו שישה חודשים לפחות מיום פרסום תשקיף זה, ימסור לשותף הכללי את הבאים: (1) זהות הנעבר ("נעבר"); (2) מסמכים חתומים בידי הנעבר והמידע אודותיו הקבועים בסעיפים 2.4.4 ו-2.4.5 לתשקיף; (3) דמי טיפול בהעברת היחידות בסך כולל של 200 דולר ארה"ב ובתוספת מס ערך מוסף כחוק ("דמי טיפול"); ו-(4) מסירת טפסים, מסמכים או פרטים נוספים אשר יידרשו בידי השותף הכללי, ככל שיידרשו. האחריות לאיתור הנעבר תהיה של המחזיק בלבד.

המנגנון השני, שטרם נקבע המתווה הסופי לגביו, הואבאמצעות מערכת הסליקה של נש"ר (ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה). לאחר השלמת הליך הרישום של ניירות הערך במערכת הסליקה של הנש"ר, תתאפשר העברת ניירות ערך בין משקיעים במתכונת בה מבוצעות עסקאות מחוץ לבורסה בניירות ערך רשומים.

ההשקעות נקובות במטבע הרלוונטי למקום העסקה – דולר, ליש"ט יורו או ש"ח. הגשמה מאפשרת למשקיעיה להעביר שקלים לחשבון ההשקעה והחברה תרכוש עבורם את המטבע הרלוונטי, בשער של חדר עסקאות וללא כל עמלה (רווחים או הפסדים מהפרשי השערים נגזרים מחישובים המבוצעים על ידי הבנק ואינם באחריות הגשמה).

ההשקעה עצמה מתנהלת במטבע ההשקעה ועל כן כל החישובים וההחזרים מההשקעה יוצגו ויטופלו במטבע ההשקעה ללא קשר לשערי רכישת המט"ח במועד ההשקעה ו/או במהלכה ו/או בסיומה.

כספי המשקיעים יופקדו בחשבון בנק ייעודי (חשבון ההשקעה). הכספים בחשבון ההשקעה ישמשו אך ורק לטובת ההשקעות אשר יתבצעו תחת קרן קופאנד. באותו חשבון, להגשמה זכויות חתימה עם צד ג' בלתי תלוי, הרמטיק נאמנות (לשעבר- חברת הנאמנות של בנק לאומי), כך שלא ניתן להעביר כספים או למשוך כספים מן החשבון ללא החתימה המשותפת.

מספר ימים מועט לפני מועד השלמת העסקה, מועבר הכסף, לאחר החתימה המשותפת של שני הצדדים, לחשבון נאמנות במדינת היעד המנוהל על ידי חברת טייטל (ראו הסבר למטה) או על ידי עו"ד. במועד השלמת העסקה יועברו הכספים מחשבון הנאמנות אך ורק לטובת העסקה (כלומר או לקופת חברת הנכס לצורך פעילות שוטפת ולביצוע תשלומים הקשורים לעסקה, או למוכר הנכס).

אם העסקה לא יצאה לפועל, ההוראות לנאמן קובעות כי עליו להשיב את הכספים לחשבון הייעודי בישראל.לעניין זה יצוין, כי הגשמה אינה לוקחת את דמי הניהול שלה עד אשר הכספים יוצאים מן החשבון הייעודי לטובת השלמת העסקה.

מרגע ההשקעה, מחלקות חדשות נכנסות לתמונה: מחלקת שירות הלקוחות של הגשמה זמינה לכל שאלה; מחלקת האנליזה שולחת אליך מדי רבעון עדכון מפורט על ההשקעה; מחלקת כספים מטפלת בכל הקשור להעברת הכספים ונושא המיסוי והמחלקה המשפטת עומדת בקשר ישיר עם החברה היזמית.

בנוסף לכך, בכל השקעה בתאגיד ציבורי, כדוגמת Cofund X, התאגיד מחויב לפי חוק, אחת לחצי שנה, לדיווח מפורט על מצב ההשקעה. דיווח זה מפורסם במערכת הגילוי הנאות האלקטרוני של רשות ניירות ערך (מגנ"א). בנוסף לדיווח במגנ"א, יועבר בדוא"ל פירוט של הדיווח הפומבי וקישור לדיווח במגנ"א.

חלק מהשקעות הקרן צפויות לחלק תזרים שוטף. במסגרת התשקיף של הקרן, ההשקעה במרילנד כוללת שיפוץ והשכרת נכס מניב מסוג מולטיפמילי, הכולל 197 יחידות דיור . להערכת החברה, בהתבסס על התוכנית העסקית לפרויקט, המועד הצפוי למכירת הנכס יהיה לאחר 36 חודשים ממועד השלמת העסקה. מאחר והנכס צפוי לחלק תזרים שוטף,תבוצע חלוקה רבעונית למשקיעים (בתנאי שסכום החלוקה המינימלי למשקיע יעמוד על 300 דולר) ולפחות אחת לשנה.

לטופס ההצטרפות להשקעה לחצו כאן
לצפיה במצגת תשקיף
לצפיה בתשקיף באתר מגנ"א

מלאו פרטיכם ותוכלו לקבל פרטים לגבי קרן קופאנד ללא עלות וללא התחייבות:


  אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל

  מלאו פרטיכם ותוכלו לקבל פרטים לגבי קרן קופאנד ללא עלות וללא התחייבות:


   אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
   שדה חובה*

   תמורת ההצעה בתשקיף הראשון מיועדת להשקעה בשני נכסים. בכוונת הקרן להשקיע לפחות בארבעה נכסים, בכפוף לגיוס סכום הגיוס המקסימלי (62.9 מיליון דולר) ולהיתר רשות ניירות ערך לפרסום דוחות הצעת מדף. האפשרות למכור את יחידות ההשתתפות ניתנת על פי התנאים המתוארים בסעיפים 2.6 ו-4.13 לתשקיף ובכפוף לאישור השותף הכללי. ההשקעה מוצעת באמצעות שותפות ייעודית (הגשמה קופאנד 10 אל פי), על פי תשקיף. המידע והנתונים בפרסום הינם תמצית מן התשקיף אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א). המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 7.51 לתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי.