>השקעות פתוחות
השקעות פתוחות Hagshama 2020-01-16T16:25:19+02:00

גיוס הון לצורך העמדת הלוואה
לפרויקט תמא בדיזנגוף, ת"א

עבודות הבניה כבר החלו בשטח!

משך הפרויקט הצפוי

 כ – 36 חודשים

מימון לפרויקט

עם ריבית קבועה

החזר ההלווואה והריבית קודם להחזר ההון והרווחים ליזם!

יחידות השקעה החל מ-200,000 ש"ח

דיזינגוף 326

תמונות הדמיית הפרויקט – להמחשה בלבד

כיום כולל הנכס 7 דירות מגורים + קומת מסחר ומרתף

תכנית הפרויקט: שיפוץ וחיזוק המבנה הקיים, הוספת מעלית, שיפוץ הדירות הקיימות והוספת 6 דירות חדשות.

יתרונות הפרויקט:

פרויקט בוטיק בסטנדרט גבוה
פריים לוקיישן בצפון ת"א
סמוך לפארק הירקון, נמל ת"א וחוף הים
התקבל היתר בניה* לחיזוק הבניין ולהוספת 3 דירות

הפרויקט בתחילת ביצוע
העבודות בשטח כבר החלו!

*ההיתר כיום כולל אישור לתוספת 3 דירות חדשות. היזם צפוי להגיש בקשה לקבלת היתר שינויים לבניית 6 דירות חדשות בפרויקט (3 דירות נוספות להיתר הקיים). קבלת היתר בנייה, לרבות היקפו (מס' היחידות, שטחים וכו') ולוחות הזמנים לקבלתו, תלויים בגורמים שלישיים כגון עיריית תל אביב וועדות תכנון, ואינם ודאיים ועל כן עשויים להשפיע על תוצאות התוכנית העסקית ולוחות הזמנים הצפויים.

107 פרוייקטים שהושלמו (אקזיטים)!

  פרסום זה מופנה לחברים במועדון המשקיעים של הגשמה*

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת קרן הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה.