>>מה היא השקעה בתשקיף?
מה היא השקעה בתשקיף? Hagshama 2022-07-21T11:47:56+03:00

השקעה במסלול תשקיף

הגשמה הינה החברה הראשונה אשר גייסה הון להשקעה ישירה בפרויקט נדל”ן, באמצעות תשקיף. עד כה השלימה החברה גיוס הון לשש השקעות במסלול זה. הגיוס להשקעה חמישית באמצעות תשקיף החל לאחרונה.

בחודש ינואר 2017, השלימה הגשמה מהלך מהפכני ראשון מסוגו בארץ, באמצעותו מתאפשרת השקעה ישירה בנדל”ן באמצעות תשקיף. מהלך זה מאפשר לנו לממש את החזון של הגשמה: "לאפשר לכל אדם להשקיע כל סכום, בכל מקום, בהשקעות איכותיות המנוהלות ומפוקחות באופן מקצועי וברמה הגבוהה ביותר".

המטרה

מטרת המהלך הינה לאפשר לקהל משקיעי הגשמה לקחת חלק בהשקעות בהיקפים כספיים נרחבים וכתוצאה מכך להיכנס למגרש של הגדולים, אפשרות שלא היתה זמינה בעבר למשקיעים.

בהשקעה בתשקיף משקיעים בצורת שותפות ציבורית מוגבלת שמטרתה השקעה והחזקה בנכס הפרויקט עד למימושו ומנוהלת באמצעות השותף הכללי.

אמצעי פיקוח ובקרה בשותפות ציבורית מוגבלת

השותפות מחויבת לעמידה בכללי ממשל תאגידי הנובעים מכוח פקודת השותפויות וחוק החברות, במסגרתם מעורבים גורמים שתפקידם לפקח ולבקר את התהליך וביניהם:

דירקטוריון השותף הכללי וועדותיו הכוללים דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית אשר תפקידם לפקח על הניהול העסקי של השותפות המנפיקה.

מבקר פנימי רו"ח בעל ניסיון, שתפקידו לבדוק את תקינות פעילות השותפות המנפיקה ונוהל עסקיה בהתאם לתכנית ביקורת.

משרד רו"ח חיצוני אשר אחראי על ביקורת וסקירת הדוחות הכספיים.

מפקח חיצוני שתפקידו לפעול לטובת ציבור המשקיעים ביחידות ההשתתפות ולנקוט בפעולות הדרושות לשם הבטחת מילוי חובותיו והתחייבויותיו של השותף הכללי ושל הנאמן.

שקיפות

השותפות הציבורית מחויבת על פי חוק לפרסם דוחות שנתיים וחצי שנתיים, וכמו כן מחויבת להודיע למשקיעים באופן מיידי על כל אירוע מהותי.

להגשמה שמונה השקעות במסלול תשקיף:

את התשקפים והדיווחים השוטפים והמיידיים של השותפויות הציבוריות ניתן לראות באתר מגנ”א של רשות ניירות ערך (מערכת גילוי נאות אלקטרונית).

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:


    אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
    שדה חובה*