>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי

Hagshama Texas Huntsville 1006 LP
הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי
("השותפות")

הודעה
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 15 באוגוסט, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום א' ה-15 באוגוסט, 2021 בשעה 16:00 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/96392370229?pwd=TEJLc1RuODQzMTBrcnBwSFpJOUNFdz09
מזהה ישיבה: 963 9237 0229
סיסמה: 382329

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של השותפות- BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של השותפות, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.
3. אישור הצעה לרכישת מלוא חלקה של השותפות ב- Haven at M, LLC ("חברת הנכס")

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום 8 ביולי, 2021 ("המועד הקובע"). מחזיק יחידות השתתפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו יום 29 ביולי, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, וכן נוסח כתב הצבעה, פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 9 באוגוסט, 2021 (אסמכתא: 2021-01-129195), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי

Yair Carmel 2021-08-11T16:32:53+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};