>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה סימסבורי סי טי 1003 אל פי

Hagshama Simsbury CT 1003 LP
הגשמה סימסבורי סי טי 1003 אל פי
("השותפות")

הודעה
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 30 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ד' ה-30 ביוני, 2021, בשעה 16:00 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית").
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/93366983110?pwd=ckFhSEk5dTdOZnA5c3Y5ck1hcDR4Zz09
מזהה ישיבה: 933 6698 3110
סיסמה: 205099

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של השותפות- BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של השותפות, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום 3 ביוני, 2021 ("המועד הקובע"). מחזיק יחידות השתתפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו יום 13 ביוני, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, וכן נוסח כתב הצבעה, פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 23 ביוני, 2021 (אסמכתא: 2021-01-042844), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה סימסבורי סי טי 1003 אל פי

Yair Carmel 2021-06-29T00:12:29+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};