>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי

Hagshama Portland Oregon 1005 LP
הגשמה פורטלנד אורגון 1005 אל פי
("השותפות")

הודעה
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 10 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ה' ה-10 ביוני, 2021 בשעה 17:30 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית").
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/98976588475?pwd=U2h1NG95ODZ5UTNXVU9RQzd4U2FGQT09
מזהה ישיבה: 8475 7658 989
סיסמה: 518367

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום 19 במאי, 2021 ("המועד הקובע").

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 7 ביוני, 2021 (אסמכתא: 2021-01-035878), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה פורטלנד אורגון 1005 אל פי

Yair Carmel 2021-06-08T13:59:25+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};