>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

Hagshama London Kilburn 1001 LP
הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי
("השותפות")

הודעה
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 24 באוגוסט, 2021

ביום 24 באוגוסט, 2021
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ג' ה-24 באוגוסט, 2021 בשעה 11:00 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://us06web.zoom.us/j/83388315520?pwd=U1BWdnh5L29iMW9Nakp3T0QvQkh5Zz09
מזהה ישיבה:833 8831 5520
סיסמה: 265440

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:
1. מינוי רואה חשבון מבקר
מינוי משרד שטיינמץ, עמינח ושות', כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה שלאחר האסיפה המזומנת, והסמכת הדירקטוריון של השותף הכללי לקבוע את שכרו.
2. עדכון סטטוס הפרויקט

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום 12 באוגוסט, 2021 ("המועד הקובע"). מחזיק יחידות השתתפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו יום 24 באוגוסט, 2021.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו יום 14 באוגוסט, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, וכן נוסח כתב הצבעה, פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 11 באוגוסט, 2021 (אסמכתא: 2021-01-130449), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

Yair Carmel 2021-08-11T16:35:36+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};