>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

Hagshama London Kilburn 1001 LP
הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי
("השותפות")

הודעה
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 30 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת – נדחית – של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ד' ה-30 ביוני, 2021 בשעה 17:30 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/95123887460?pwd=dXZ1UFBVL1dwQk5sOUVrVjdaM0t2UT09
מזהה ישיבה:951 2388 7460
סיסמה: 825656

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של השותפות- BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של השותפות, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.
3. עדכון בדבר סטטוס הפרויקט;

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום 3 ביוני, 2021 ("המועד הקובע"). מחזיק יחידות השתתפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו יום 13 ביוני, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, וכן נוסח כתב הצבעה, פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 23 במאי, 2021 (אסמכתא: 2021-01-042862), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

Yair Carmel 2021-06-29T00:08:52+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};