>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה פורט וורת' טקסס 1007 אל פי

Hagshama Fort Worth Texas 1007 LP
הגשמה פורט וורת' טקסס 1007 אל פי
("השותפות")

הודעה
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 24 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ה' ה-24 ביוני, 2021 בשעה 17:30 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/96241092562?pwd=dk9vOG9FQlFPQ2FXQnBGbWgra0N6Zz09
מזהה ישיבה: 962 4109 2562
סיסמה: 324161

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של השותפות- BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של השותפות, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום ג', 25 במאי, 2021 ("המועד הקובע"). מחזיק יחידות השתתפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו יום 26 במאי, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 19 במאי, 2021 (אסמכתא: 2021-01-027490), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה פורט וורת' טקסס 1007 אל פי

Yair Carmel 2021-06-09T02:46:07+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};