>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה פורת וורת' טקסס 1007 אל פי

Hagshama Fort Worth Texas 1007 LP
הגשמה פורת וורת' טקסס 1007 אל פי
("השותפות")

הודעה
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 7 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום ב' ה-7 ביוני, 2021 בשעה 16:00 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/93952363953?pwd=UU9QcmRSdSttYWErc2xNVWNDRy9vdz09
מזהה ישיבה: 939 5236 3953
סיסמה: 289200

האסיפה מכונסת לבקשת בעלי יחידות המחזיקים בלמעלה מ- 5% מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות ובהתאם להוראות סעיף 65(כט)(2) לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה- האמור להלן הינו בהתאם לבקשת המחזיקים כאמור:
1. דיון בעיכוב פרסום דו"ח כספי לשנת 2020.
2. דיון ב- "מסלול הכסף" – העברות הכספים מהתאגיד לבעלי היחידות השתתפות.
3. דיון דרישה מהמפקח לפעול לפתיחת חשבון נאמנות להעברת כספים שיתקבלו מחברת הנכס לידי התאגיד ולמחזיקי יחידות השתתפות.
4. דיון בנוגע לחריגות בפרויקט.
5. דיון בקשה לעיכוב חלקו של היזם בכספי מכירה עתידית עד לפתרון המחלוקת בין היזם לבין התאגיד.
6. דיון לגבי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.
7. שונות- עדכון כללי בדבר עסקי השותפות.

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות הינו בתום יום העסקים של 20 במאי, 2021.

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, וכן נוסח כתב הצבעה, פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 12 במאי, 2021 (אסמכתא: 2021-01-084171),באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה פורת וורת' טקסס 1007 אל פי

Yair Carmel 2021-05-15T22:51:54+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};