>>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה קופאנד 10 אל פי

Hagshama Cofund 10 LP
הגשמה קופאנד 10 אל פי
("השותפות")

הודעה
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות
ביום 6 ביוני, 2021

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות, שתתכנס ביום א' ה-6 ביוני, 2021, בשעה 16:00 במשרדי הגשמה – ניהול השקעות בע"מ, רחוב גרניט 11, פתח תקווה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום או בכל מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד כינוס האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.

לינק:https://zoom.us/j/94663493957?pwd=bUt3WWtJc3NBOGFpQ1RJK0o5WGxpQT09
מזהה ישיבה: 946 6349 3957
סיסמה: 768046

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. הצגה ודיון בדוח דירקטוריון השותף הכללי ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2020;
2. עדכון בדבר סטטוס הפרויקטים;

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום 19 במאי, 2021 ("המועד הקובע").

עותק מלא של הדיווח המיידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של השותפות מיום 12 במאי, 2021 (אסמכתא: 2021-01-084240), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
הגשמה קופאנד 10 אל פי

Yair Carmel 2021-05-15T22:37:11+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};