>אקזיטים
אקזיטים הגשמה 2018-03-27T15:19:12+00:00

השקעות באקזיטים

הצלחות, בעיקר בעולם ההשקעות, נמדדות במספרים.

כפי שפורסם בתשקיף הגשמה טקסס, האנטסוויל 1006 אל פי, מתאריך 25.3.18 ונכונים לאותו מועד:

הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי.

רוצים לדעת עוד על האקזיטים שלנו ברחבי העולם? היכנסו וקראו:

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:שדה חובה*