נדל"ן בישראל – תמ"א 38 בת ים

השקעה בפרויקט נדל"ן - תמ"א 38 בבת-ים
נדלן תמ”א 38 בת ים

השקעה בפרויקט נדל"ן - תמ"א 38 בבת-ים

תמצית העסקה

מתן מימון ליזם לביצוע פרויקט תמ"א 38 ברחובהנביאים 43, בת ים, בשותפות עם משקיעי קרן הגשמה, תמורת כמחצית מהרווחים.

בטוחות

שעבוד מניות החברה היזמית.
ערבות אישית של בעל המניות בחברה היזמית, מר דוד פאטו.
אחזקת שטר העברת מניות, של החברה היזמית, בנאמנות.
רישום משכנתא ו/או הערת אזהרה על זכויות החברה במקרקעין, ככל ויתאפשר.

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר שנמסרו ע"י יזם הפרויקט ועשויות שלא להתממש, אינן בשליטת קרן הגשמה ו/או המשקיעים אשר ייבחרו ע"י קרן הגשמה ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, וזאת במידה ויחולו שינויים במהלך העסקה ותוצאותיה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברים במאגר המעוניינים יוכלו להחליט אם לנהל עם החברה משא ומתן בנוגע להשקעה. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם. בחירת המשקיעים שישתתפו בהשקעה זו מבין חברי המאגר שיציעו להשתתף תבוצע לאחר משא ומתן עם המשקיעים, כאשר המשא ומתן ינוהל עם משקיעים לפי סדר פנייתם לחברה.