תנאי שימוש


חברת קרן הגשמה בע"מ ("הגשמה") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה ("האתר") על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה ובכדי לאפשר קשר עימה. באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים להשקעות קיימות או פוטנציאליות שנבדקו או נבדקות על ידי הגשמה. הגשמה מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש") בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה ולפני רישום במאגר הגשמה. המשך השימוש שלך באתר ו/או הרישום במאגר החברים של הגשמה ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות המפורטים.
האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

כללי

המסמכים המופיעים באתר הגשמה או אשר מופצים על ידי הגשמה נועדו לסקור באופן כללי את פעילותה של הגשמה, את דרך התנהלותה והשקעות המוצגות על ידה לחברים הרשומים במאגר הגשמה.

אין לראות במסמכים שבאתר הגשמה או במסמכים המופצים על ידי הגשמה משום סקירה ממצה וכוללת של הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על הגשמה ו/או על היחסים בינה לבין המשקיעים הרשומים בהגשמה ו/או אלו שישקיעו בתאגידים שייוסדו לצורך ביצוע השקעות ו/או בקשר לפעילות התאגידים בהן יבוצעו השקעות על ידי המשקיעים.

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתכתובת עם החברים במאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של הגשמה או של צדדים שלישיים. הגשמה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הגשמה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. הגשמה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי הגשמה אלא בידי גורמים אחרים. הגשמה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. ייתכן כי באתרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הגשמה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. כן אין הגשמה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. הגשמה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

הגשמה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.
הגשמה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הגשמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כמו כן, הגשמה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לשנות, לעדכן ו/או לתקן את תנאי השימוש, את המסמכים המופיעים באתר הגשמה או שיופצו על ידה למשקיעים, או בכל מסמך עתידי שישלח בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהגשמה, לפי המוקדם.