בחינת ההשקעה

האסטרטגיה לבחינת ההשקעות

הגשמה מקצה משאבים רבים לצורך איתור ובחינה של מאות השקעות באמצעות הליך אבחון עסקי יסודי המשלב מודלים להערכת רמת הסיכון העסקי. בתום תהליך האבחון והסינון, נבחרים רק היזמים והחברות העומדים באמות מידה מחמירות של מצוינות ומקצועית, המציגים הזדמנויות השקעה איכותיות בעלות פוטנציאל גבוה להצלחה.

תרשים זרימה של תהליך בחינת השקעה

פנייה ראשונה של היזם לקרן הגשמה

מילוי שאלון סטטוס המפרט:
תחום עיסוק, מטרות המיזם והיקף ההשקעה הנדרשת

בחינת עמידת המיזם בתנאי הסף של הקרן
+ בחינת ההתכנות המסחרית על ידי אנליסט

פגישה בין היזם לוועדה המאשרת של הקרן

קבלת החלטה עקרונית
+ גיבוש מתווה העיסקה

ביצוע בדיקת נאותות(Due Dilligence)

ניהול מו"מ על היזם על מתווה ותנאי ההשקעה

גיוס הסכום שנקבע באמצעות הקרן